⚾️ #邱浩鈞 無人出局滿壘 連飆三K守下八局上!! 7/3(日)味全龍vs統一獅

1,027 次觀看
⚾️ #邱浩鈞 無人出局滿壘 連飆三K守下八局上!! 7/3(日)味全龍vs統一獅 新平台上線 訂閱觀看各大賽事 https://elevensports.com/zh #邱浩鈞 #味全龍 #統一獅 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾️🏀⚽️🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS